PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Tvinninq Azərbaycanda

Layihələrin ümumi sayı:
Layihənin adı Sektor Əsas Benefisiar Qurum Əsas Tərəfdaş ÜD Layihənin müddəti Ümumi büdcə
mln €
Tvinninqin növü Maliyyələşdimə ili Cari vəziyyət
AZ/15/ENI/AG/01/18: K?nd t?s?rrüfat?na dövl?t d?st?yinin effektivliyi v? s?m?r?liliyinin art?r?lmas? istiqam?tind? K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyinin potensial?n?n gücl?ndirilm?si K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyi ?taliya 24 ay 1.25 Klassik Tvinninq AQA 2015 ?crada
AZ/13/ENPI/FI/01/17 (AZ/50): Transfer qiym?tl?rin mü?yy?n edilm?si v? vergid?n yay?nma hallar?na qar?? t?dbirl?rin i?l?nib haz?rlanmas?nda Az?rbaycan Respublikas? Vergil?r Nazirliyin? d?st?k Vergil?r Nazirliyi Yunan?stan 24 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2013 ?crada
AZ/14/ENI/OT/01/17 (AZ/49): Az?rbaycanda ali t?hsil sisteminin gücl?ndirilm?sin? d?st?k T?hsil Nazirliyi Fransa 24 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQA 2014 ?crada
AZ/13/ENP/FI/03/16 (AZ/48): Az?rbaycan Respublikas?nda Hesablama Palatas?n?n institusional v? funksional potensial?n?n gücl?ndirilm?si Az?rbaycan Respublikas? Hesablama Palatas? Pol?a 27 ay 1.4 Klassik Tvinninq AQTA 2013 ?crada
AZ/13/ENP/SO/02/16 (AZ/47): ?cbari tibbi s??orta sisteminin t?tbiq edilm?sind? Az?rbaycana d?st?k ?cbari Tibbi S??orta üzr? Dövl?t Agentliyi Fransa 24 ay 1.1 Klassik Tvinninq AQTA 2013 Bitmi?
AZ/13/ENI/TR/02/16 (AZ/46): Az?rbaycan Respublikas?n?n Milli Akkreditasiya Sisteminin gücl?ndirilm?si Standartla?d?rma, Metrologiya v? Patent üzr? Dövl?t Komit?si Almaniya 24 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2013 Bitmi?
AZ 13 ENI SO 01 16 (AZ/45): Dövl?t M???ulluq Xidm?tinin modernl??dirilm?sind? Az?rbaycan Respublikas?n?n ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyin? d?st?k ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyi Litva 24 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2013 Bitmi?
AZ/13/ENPI/TR/1/16 (AZ/44): R?q?msal ??b?k?l?rd? ?qli mülkiyy?t hüquqlar?n?n idar? olunmas? v? qorunmas? m?qs?dil? Mü?llif Hüquqlar? Agentliyinin institusional potensial?n?n gücl?ndirilm?si (“SICCA”) Mü?llif Hüquqlar? Agentliyi Yunan?stan 24 ay 1.08 Klassik Tvinninq AQTA 2013 ?crada
AZ/15/ENP/EN/43: Avropa ?ttifaq?n?n ?n yax?? t?crüb?l?ri ?sas?nda Az?rbaycanda Milli Ekoloji Monitorinq Sisteminin t?kmill??dirilm?si Ekologiya v? T?bii S?rv?tl?r Nazirliyi Finlandiya 29 ay 1.4 Klassik Tvinninq AQTA 2012 Bitmi?
AZ/15/ENP/OT/40: Az?rbaycan Respublikas?nda dövl?t qullu?u sisteminin g?l?c?k islahatlar?n?n h?yata keçirilm?sind? Dövl?t ?mtahan M?rk?zin? d?st?k Dövl?t ?mtahan M?rk?zi Litva 26 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2012 Bitmi?
AZ/15/ENP/SO/38: Az?rbaycan Respublikas?nda pensiya t?minat? sisteminin islahat?n?n h?yata keçirilm?sind? Dövl?t Sosial Müdafi? Fonduna d?st?k Dövl?t Sosial Müdafi? Fondu Fransa 24 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2012 Bitmi?
AZ/15/ENP/AG/37: Az?rbaycanda Epidemioloji N?zar?t Sisteminin Gücl?ndirilm?sind? Dövl?t Baytarl?q N?zar?ti Xidm?tin? d?st?k K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyi Fransa 24 ay 1.1 Klassik Tvinninq AQTA 2012 Bitmi?
AZ/15/ENP/TR/36: Az?rbaycan Respublikas?nda beyn?lxalq v? A?-nin nümun?vi t?crüb?l?rin? uy?un olaraq metrologiya infrastrukturunun gücl?ndirilm?si Standartla?d?rma, Metrologiya v? Patent üzr? Dövl?t Komit?si Çexiya Respublikas? 24 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2012 Bitmi?
AZ/15/ENP/OT/35: M?d?niyy?t sektorunun siyas?ti v? idar? olunmas? sisteminin modernl??dirilm?sind? Az?rbaycan Respublikas?n?n M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyin? d?st?k M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyi ?taliya 26 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2012 Bitmi?
AZ/14/ENP/TR/34: Az?rbaycan Respublikas?nda d?niz n?qliyyat? sah?sind? m?suliyy?tin gücl?ndirilm?sind? Dövl?t D?niz Administrasiyas?na d?st?k Dövl?t D?niz Administrasiyas? ?spaniya 25 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2011 Bitmi?
AZ/14/ENP/JH/33: Az?rbaycan Respublikas?n?n ?nsan Hüquqlar? üzr? Müv?kkilinin (Ombudsman?n) imkanlar?n?n gücl?ndirilm?sin? d?st?k Ombudsman Almaniya 24 ay 1.36 Klassik Tvinninq AQTA 2012 Bitmi?
AZ/14/ENP/ST/32: Milli Statistika Sisteminin Avropa standartlar?na uy?un müasirl??dirilm?sind? Az?rbaycan Respublikas?n?n Dövl?t Statistika Komit?sin? d?st?k Dövl?t Statistika Komit?si Almaniya 25 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2011 Bitmi?
AZ/14/ENP/OT/31: Ali t?hsil sisteminin Avropa Ali T?hsil M?kan?n?n t?l?bl?rin? daha da uy?unla?d?r?lmas? m?qs?dil? Az?rbaycan Respublikas?n?n T?hsil Nazirliyin? d?st?k göst?rilm?si (AZ-ad-EHEA) T?hsil Nazirliyi Finlandiya 24 ay 1.3 Klassik Tvinninq AQTA 2011 Bitmi?
AZ/14/ENP/SO/29: Az?rbaycanda sosial xidm?tl?rin inki?af? ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyi Avstriya 24 ay 1.3 Klassik Tvinninq AQTA 2011 Bitmi?
AZ/13/ENP/FI28: Az?rbaycan Respublikas? Vergil?r Nazirliyinin ?nsan Resurslar?n?n Davaml? inki?af?n?n t?min edilm?sind? d?st?k Vergil?r Nazirliyi ?spaniya 27 ay 1.0 Klassik Tvinninq AQTA 2010 Bitmi?
AZ/13/ENP/TR27: Avropa ?ttifaq?n?n tikinti standartlar?na keçid sah?sind? Az?rbaycan Respublikas? Fövq?lad? Hallar Nazirliyinin Tikintid? T?hlük?sizliy? N?zar?t Dövl?t Agentliyin? d?st?k Fövq?lad? Hallar Nazirliyi Almaniya 19 ay 0.9 Klassik Tvinninq AQTA 2010 Bitmi?
AZ/13/ENP/TR26: Az?rbaycanda müasir standartla?d?rma v? texniki t?nziml?m? sisteminin inki?af?na d?st?k Standartla?d?rma, Metrologiya v? Patent üzr? Dövl?t Komit?si Birl??mi? Krall?q 26 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2010 Bitmi?
AZ/13/ENP/SO25: Xüsusi qay??ya ehtiyac? olan ??xsl?r üçün qabaqc?l Avropa ölk?l?rinin t?crüb?sin? ?saslanan tibb-sosial reabilitasiya sisteminin inki?af? istiqam?tind? ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyin? d?st?k ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyi Fransa 24 ay 1.1 Klassik Tvinninq AQTA 2010 Bitmi?
AZ/13/ENP/SO24: Az?rbaycan Respublikas?n?n s??orta-pensiya sistemind? y???m komponentinin t?tbiq edilm?si v? qeyri-dövl?t pensiya fondlar?n?n formala?d?r?lmas? v? f?aliyy?tini t?nziml?y?c?k qanunvericilik bazas?n?n yarad?lmas? üzr? Dövl?t Sosial Müdafi? F Dövl?t Sosial Müdafi? Fondu Latviya 18 ay 0.75 Klassik Tvinninq AQTA 2010 Bitmi?
AZ12/ENP-PCA/OT22: Az?rbaycan Respublikas? M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyind? Turizm Departamentinin potensial?n?n gücl?ndirilm?si M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyi Avstriya 16.5 ay 0.9 Klassik Tvinninq AQTA 2009 Bitmi?
AZ12/ENP-PCA/OT21: Az?rbaycan Respublikas?n?n radiasiya t?hlük?sizliyi infrastrukturun gücl?ndirilm?si v? d?st?kl?yici xidm?tl?rinin inki?af? Fövq?lad? Hallar Nazirliyi Litva 25 ay 0.95 Klassik Tvinninq AQTA 2009 Bitmi?
AZ12/ENP-PCA/JH20: Az?rbaycan Respublikas? Dövl?t Miqrasiya Xidm?tinin i?çi hey?tinin pe??kar inki?af?na d?st?yin göst?rilm?si Dövl?t Miqrasiya Xidm?ti Niderland 26 ay 1.05 Klassik Tvinninq AQTA 2009 Bitmi?
AZ11/ENP-PCA/JH19: Torpa??n Avropa ?ttifaq? qiym?tl?ndirm? standartlar?na uy?un olaraq bonitirovkas? v? iqtisadi qiym?tl?ndirilm?si qaydalar?n?n t?kmill??dirilm?si il? dövl?t torpaq kadastr? m?lumatlar?n?n müasir qeydiyyat? sisteminin yarad?lmas? sah?sind Dövl?t Torpaq v? X?rit?ç?km? Komit?si ?sveç 19 ay 0.9 Klassik Tvinninq AQTA 2009 Bitmi?
AZ11/ENP-PCA/FI18: Az?rbaycan Respublikas? qiym?tli ka??zlar bazar? üzr? qanunvericiliyinin Avropa ?ttifaq?n?n qanunvericiliyin? uy?unla?d?r?lmas? v? Qiym?tli Ka??zlar üzr? Dövl?t Komit?sinin institusional inki?af? Qiym?tli Ka??zlar üzr? Dövl?t Komit?si Pol?a 20 ay 1.0 Klassik Tvinninq AQTA 2009 Bitmi?
AZ11/ENP-PCA/TP17: Az?rbaycan Respublikas?nda d?niz t?hlük?sizliyinin gücl?ndirilm?si Dövl?t D?niz Administrasiyas? ?spaniya 23 ay 0.9 Klassik Tvinninq AQTA 2009 Bitmi?
AZ10/ENP-PCA/TR16: Az?rbaycanda mü?llif hüquqlar? v? ?laq?li hüquqlar?n h?yata keçirilm?si sah?sind? potensiallar?n art?r?lmas? Mü?llif Hüquqlar? Agentliyi Yunan?stan 21 ay 1.1 Klassik Tvinninq AQTA 2008 Bitmi?
AZ10-ENP-PCA-FI15: Az?rbaycan Respublikas?nda dövl?t maliyy? n?zar?tinin t?kmill??dirilm?sind? Dövl?t Maliyy? N?zar?ti Xidm?tin? texniki yard?m?n göst?rilm?si Maliyy? Nazirliyi Almaniya 18 ay 0.8 Klassik Tvinninq AQTA 2007 Bitmi?
AZ10/ENP-PCA/HE14: Ölk? üzr? heyvanlar?n identifikasiyas? v? t?s?rrüfatlar?n qeydiyyat? sisteminin haz?rlanmas? üçün Dövl?t Baytarl?q Xidm?tin? D?st?k K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyi ?spaniya 24 ay 1.0 Klassik Tvinninq AQTA 2008 Bitmi?
AZ09/ENP-PCA/HE13: Az?rbaycanda k?nd t?s?rrüfat? sah?sind? ilkin pe?? t?hsilinin möhk?ml?ndirilm?si T?hsil Nazirliyi Almaniya 21 ay 1.2 Klassik Tvinninq AQTA 2008 Bitmi?
AZ10/ENP-PCA/SO12: H?ssas ail?, qad?n v? u?aqlar?n hüquqlar?n?n müdafi?si v? t??viq edilm?si m?qs?dil? Az?rbaycan Respublikas?n?n Ail?, Qad?n v? U?aq Probleml?ri üzr? Dövl?t Komit?sinin imkanlar?n?n gücl?ndirilm?si Ail?, Qad?n v? U?aq Probleml?ri üzr? Dövl?t Komit?si Fransa 27 ay 0.9 Klassik Tvinninq AQTA 2008 Bitmi?
AZ09-ENP-PCA-SO11: Az?rbaycan Respublikas?nda istehsalatda sa?laml?q v? t?hlük?sizliyinin t?kmill??dirilm?si sah?sind? Dövl?t ?m?k Müf?tti?liyin? d?st?k ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyi Almaniya 20 ay 1.0 Klassik Tvinninq AQTA 2007 Bitmi?
AZ09/ENP-PCA/FI10: Kompyuter ?sasl? audit sistemi sah?sind? Az?rbaycan Respublikas? Vergil?r Nazirliyin? d?st?yin göst?rilm?si Vergil?r Nazirliyi Niderland 27 ay 1.0 Klassik Tvinninq AQTA 2008 Bitmi?
AZ09/ENP-PCA/JH09: Ombudsman administrasiyas? hey?tinin funksional s?lahiyy?t dair?sinin geni?l?ndirilm?sin? v? insan hüquqlar? v? ayr?-seçkilik bar?d? maarifl?ndirilm? i?l?rin? d?st?k Ombudsman Almaniya 6 ay 0.25 Sad?l??dirilmi? Tvinninq AQTA 2007 Bitmi?
AZ09/ENP-PCA/SO08: Az?rbaycan Respublikas? ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyinin analitik v? proqnozla?d?rma potensial?n?n yax??la?d?r?lmas? vasit?sil? sosial müdafi? siyas?tinin t?sirliliyinin v? s?m?r?liliyinin art?r?lmas? ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyi Fransa 18 ay 0.7 Klassik Tvinninq AQTA 2007 Bitmi?
AZ08/ENP-PCA/FI06: Milli hesablar, mü?ahid? olunmayan iqtisadiyyat, biznes statistika v? istehsalç? qiym?t indeksl?rini Avropa standartlar?na yax?nla?d?rmaq üçün Az?rbaycan Respublikas? Dövl?t Statistika Komit?sin? d?st?k Dövl?t Statistika Komit?si Almaniya 29 ay 0.9 Klassik Tvinninq AQTA 2007 Bitmi?
AZ08-PCA-JH05: Az?rbaycan Respublikas? Milli M?clisin? d?st?k Milli M?clis Litva 29 ay 0.95 Klassik Tvinninq TACIS 2006 Bitmi?
AZ08-PCA-JH04: Az?rbaycan Respublikas? Ba? Prokuroru yan?nda Korrupsiyaya qar?? Mübariz? ?dar?sin? yard?m Ba? Prokurorluq Litva 26 ay 1.0 Klassik Tvinninq TACIS 2006 Bitmi?
AZ07-PCA-TR03: Standartla?d?rma, metrologiya, uy?unlu?un qiym?tl?ndirilm?si v? akkreditasiya sah?l?rind? Az?rbaycan Respublikas? Standartla?d?rma, Metrologiya v? Patent üzr? Dövl?t Agentliyinin imkanlar?n?n gücl?ndirilm?si Standartla?d?rma, Metrologiya v? Patent üzr? Dövl?t Komit?si Almaniya 24 ay 1.4 Klassik Tvinninq TACIS 2006 Bitmi?
AZ07-PCA-EY02: Az?rbaycan?n energetika sektorunda qanunvericiliyinin uy?unla?d?r?lmas? v? struktur islahatlar Energetika Nazirliyi Almaniya 18 ay 1.1 Klassik Tvinninq TACIS 2006 Bitmi?
AZ07-PCA-HE01: Az?rbaycanda bal?q m?hsullar?na dair ?rzaq keyfiyy?ti, t?hlük?sizlik t?minat? v? sertifikatla?man?n hüquqi v? texniki aspektl?rinin t?kmill??dirilm?sin? d?st?k ?qtisadiyyat Nazirliyi Niderland 24 ay 1.0 Klassik Tvinninq TACIS 2006 Bitmi?
Back to top