PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

"Az?rbaycanda ?nstitusional Quruculuq F?aliyy?ti" mövzusunda konfrans

?qtisadiyyat Nazirliyinin n?zdind? f?aliyy?t göst?r?n Proqram ?dar?etm? Qurumu (P?Q) Avropa ?ttifaq?n?n maliyy?l??dirdiyi "Az?rbaycanda ?nstitusional Quruculuq ?m?liyyatlar?na D?st?k (S?BA)" layih?sinin birg? t??kilatç?l??? il? 27 may 2016-c? il tarixind? Az?rbaycanda ?nstitusional Quruculuq mövzusunda konfrans keçirmi?dir.
Konfrans?n keçirilm?sind? ?sas m?qs?d potensial benefisiar qurumlar? v? dig?r maraql? t?r?fl?ri Tvinninq, TA?EX, SOC?EUX v? S?QMA kimi Avropa ?ttifaq?n?n institusional quruculuq al?tl?rinin t?tbiq edilm?si sah?sind? ?ld? edil?n nailiyy?tl?r bar?d? m?lumatland?rmaq, el?c? d? institusional quruculuq f?aliyy?tind? i?tirak?n faydalar? v? yaratd??? imkanlar bar?d? m?lumatlar? t?dbir i?tirakç?lar?n?n diqq?tin? çatd?rmaq olmu?dur.
?qtisadiyyat nazirinin müavini c?nab Sahil Babayev t?dbir i?tirakç?lar?n? salamlayaraq Az?rbaycan il? Avropa ?ttifaq? aras?nda ?m?kda?l??a dair ümumi m?lumat vermi?dir. O, h?mçinin ad?ç?kil?n al?tl?rin Az?rbaycan üzr? statistik göst?ricil?rini i?tirakç?lar?n diqq?tin? çatd?rm??d?r.
Avropa ?ttifaq?n?n Az?rbaycandak? Nümay?nd?liyinin r?hb?ri, s?fir xan?m Malena Mard i?tirakç?lar? salamlayaraq Az?rbaycan il? Avropa ?ttifaq? aras?nda ?m?kda?l?q bar?d? m?lumat vermi?dir.
Az?rbaycanda Avropa ?ttifaq?n?n institusional quruculuq al?tl?ri üzr? Proqram ?dar?etm? Qurumunun direktoru, ?qtisadiyyat Nazirliyinin Beyn?lxalq t??kilatlarla ?m?kda?l?q ?öb?sinin müdiri c?nab Ruslan Rüst?mli Tvinninq al?tinin Az?rbaycandak? nailiyy?tl?ri il? ba?l? i?tirakç?lar? m?lumatland?rm??d?r. O, öz t?qdimat?nda Az?rbaycan il? Avropa ?ttifaq? aras?nda imzalanm?? sazi?l?r v? P?Q-in rolu bar?d? dan??m??d?r. O, h?mçinin h?yata keçiril?n Tvinninq layih?l?rinin say?, onlar?n haz?rki icra m?rh?l?l?ri, benefisiar qurumlar bar?d? dan??m?? v? bir s?ra u?urlu Tvinninq layih?l?rini nümun? göst?rmi?dir.
Avropa Komissiyas?n?n Qon?uluq Siyas?ti v? Geni?l?nm? Dan???qlar? üzr? Ba? Direktorlu?unun nümay?nd?si xan?m Luçiya Santuçone Avropa ?ttifaq?n?n institusional quruculuq al?tl?ri olan Tvinninq v? TA?EX-in ??rq T?r?fda?l??? ölk?l?rind? v? qon?u ölk?l?rd? t?tbiqi bar?d? ümumi m?lumat vermi?dir.
M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyinin Turizm ?öb?sinin m?sl?h?tçisi c?nab Anar Salmanov u?urlu Tvinninq nümun?si olan "Az?rbaycan Respublikas?n?n M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyinin Turizm Departamentinin potensial?n?n gücl?ndirilm?si" layih?sinin ba?l?ca nailiyy?tl?rini i?tirakç?larla bölü?mü?dür.
Vergil?r Nazirliyinin nümay?nd?si, Vergi riskl?rinin t?hlili v? n?zar?ti ba? idar?sinin r?is müavini c?nab As?f ?s?dov haz?rda icras? davam ed?n "?nsan resurslar?n?n dayan?ql? inki?af? üçün potensial?n art?r?lmas?nda Az?rbaycan Respublikas?n?n Vergil?r Nazirliyin? d?st?k" Tvinninq layih?si bar?d? i?tirakç?lar? m?lumatland?rm??d?r.
?qtisadiyyat Nazirliyinin nümay?nd?si Beyn?lxalq t??kilatlarla ?m?kda?l?q ?öb?sinin, A? il? ?m?kda?l?q sektorunun ba? m?sl?h?tçisi xan?m Ayt?kin Quluzad? TA?EX, S?QMA v? yeni A? institusional quruculuq al?ti olan SOC?EUX - ?nki?af üzr? ?m?kda?l?q ç?rçiv?sind? sosial müdafi? sah?sind? Avropa ?ttifaq? Ekspertizas? yard?m al?tl?rinin Az?rbaycanda t?tbiq edilm?si il? ba?l? ümumi m?lumat? i?tirakç?lar?n diqq?tin? çatd?rm??d?r.
K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyi n?zdind? K?nd T?s?rrüfat? Layih?l?ri v? Kreditl?rinin ?dar? Edilm?si üzr? Dövl?t Xidm?tinin nümay?nd?si, ?nformasiya v? m?sl?h?t xidm?ti v? aqrar sektora texniki d?st?k ?öb?sinin müdiri, xan?m Leyli A?ayeva K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyinin TA?EX al?ti ç?rçiv?sind? ?ld? etdiyi nailiyy?tl?r bar?d? dan??m??d?r.
T?dbir zaman? kütl?vi informasiya vasit?l?rinin nümay?nd?l?ri sah?nin daha yax?? anla??lmas? üçün suallar ver?r?k mövzu bar?d? ?trafl? cavablar almaq imkan? ?ld? etmi?dir.
Qeyd olunmal?d?r ki, bugün?d?k Az?rbaycanda ümumilikd? 43 Tvinninq layih?si icra edilmi?dir: bu layih?l?rd?n 25 layih? u?urla tamamlanm??, 9 layih? icra m?rh?l?sind?dir, 9 layih? üzr? s?n?dl?r haz?rlan?r. Az?rbaycan dövl?t qurumlar?n?n t???bbüsü il? ümumilikd? 150 TA?EX t?dbiri h?yata keçirilmi?dir, bununla yana?? dövl?t qurumlar?n?n nümay?nd?l?ri 68 çoxt?r?fli TA?EX t?dbirind? i?tirak etmi?dir. Az?rbaycanda 15 S?QMA layih?si icra edilmi?dir v? 2 SOC?EUX layih?si icra m?rh?l?sind?dir. 
(T?dbirin günd?liyin? buradan baxa bil?rsiniz)

T?dbir i?tirakç?lar?: T?dbird? dövl?t qurumlar?ndan, Avropa ?ttifaq?na üzv dövl?tl?rin s?firlikl?rind?n v? beyn?lxalq t??kilatlardan ümumilikd? 70-d?n çox nümay?nd? i?tirak etmi?dir. 

 

Prezentasiyalar:

?nstitusional Tvinninq al?tinin Az?rbaycanda t?tbiqi

Üzvlüy? namiz?d v? Qon?u ölk?l?rd? ?nstitusional Quruculuq Proqramlar?

Turizm sah?sind? Tvinninq layih?si

TA?EX, S?QMA v? SOC?EUX al?tl?rinin Az?rbaycanda t?tbiqi

Az?rbaycan Respublikas?n?n K?nd T?s?rrüfat? Nazirliyi il? birg? t??kil edil?n TA?EX t?dbirl?ri

 

Foto Qalereya:

 

Back to top