PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

U?urlu Tvinninq layih?si

AZ?RBAYCAN BEYN?LXALQ TUR?ZM M?RK?Z?N? ÇEVR?L?R

???????1Az?rbaycan X?z?r d?nizind?n ba?layaraq Böyük Qafqaza q?d?r z?ngin m?d?ni irs? v? n?h?ng t?bii ehtiyatlara malikdir. Bu bax?mdan, turizm Az?rbaycan iqtisadiyyat?nda ?h?miyy?tli rol oynaya bil?r. 

G?l?n turistl?rin Az?rbaycan?n t?bii ehtiyatlar?, m?d?ni irsi, kurort yerl?ri bar?d? m?lumatlar?n?n art?r?lmas?nda v? ölk?nin beyn?lxalq miqysada tan?nm?? turizm m?rk?zin? çevrilm?sind? M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyini (MTN) d?st?kl?m?k üçün Tvinninq layih?sinin h?yata keçirilm?si zaman?nda edilmi? müdaxil? idi. 5555.png

Turizm üzr? Tvinninq layih?sinin keçmi? ÜD Layih? r?hb?ri, Az?rbaycan Konqresl?r Bürosunun ?craç? Direktoru C-b. Floran Senqst?midin sözl?rin? gör? “Tvinninq layih?sinin h?yata keçirilm?si uzunmüdd?tli perspektivd? Az?rbaycana qar?? daha çox maraq oyadacad?r. Bundan ?lav?, infrastrukturun gücl?ndirilm?si v? beyn?lxalq s?viyy?li standartlar turizm xidm?tl?rinin daha da yax??la?d?r?lmas?na g?tirib ç?xaracaqd?r. N?tic?d?, ölk?y? g?l?n turistl?rin say? artacaq v? onlar öz vaxtlar?n? Az?rbaycanda keçirm?kd?n zövq duyacaqlar”.  

Bu layih? turizmin davaml? inki?af?na nail olmaqda ?sas rol oynayaraq v? bo?luqlar?n aradan qald?r?lmas?n? t?min ed?r?k turizm sektorunun sür?tli inki?af?na t?kan vermi?dir. MTN-in t??kilati strukturu effektiv ??kild? gücl?ndirilmi?dir ki, bu da Nazirliyin müxt?lif h?d?f auditoriyalarla ba?l? daha s?m?r?li t?dbirl?r görm?sin? ??rait yaratm??d?r.

4444H?r bir turist üçün hüquqi c?h?td?n t?hlük?sizliyin t?min edilm?si olduqca vacibdir: turizm qanunvericiliyi il? ?laq?dar verilmi? tövsiy?l?r, h?m yerli, h?m d? beyn?lxalq s?viyy?li turizm? dair qanunvericilik aktlar?n?n t?rtib olunmas? hüquqi m?s?l?l?rin h?lli üçün z?min yaratm??d?r.  C-b. Senqst?midin qeyd etdiyi kimi “Turistl?r beyn?lxalq standartlara uy?un t?kmill??dirilmi? xidm?tl?rd?n, hava limanlar?ndan, yeni mehmanxanalardan istifad? etm?k imkan?na malik olacaqd?r”. Turistl?r? göst?ril?n xidm?tl?rin art?r?lmas? m?qs?dil? mehmanxana v? mehmanxana tipli ya?ay?? m?nt?q?l?ri üzr? q?bul edilmi? minimum standartlar haz?rda h?yata keçirilm?kd?dir.  55555

Turistl?rin say?n?n art?r?lmas? ?sas u?ur göst?ricisidir. Daha çox turistin c?lb edilm?si m?qs?dil? MTN t?r?find?n q?bul edilmi? marketinq strategiyas? turizm m?hsullar? haqq?nda ayd?n v? ard?c?l m?lumatlar t?qdim etm?kl? turizm t?klifl?ri bar?d? m?lumatl?l???n art?r?lmas?na köm?k edir.

Bu t?dbirl?r Az?rbaycanda ümumi regional inki?afa uzunmüdd?tli müsb?t t?sir göst?r?c?kdir. C-b. Senqst?midin sözl?rin? gör?, “Turistl?rin say?n?n artmas? n?tic?sind? yeni m???ulluq v? özünüm???ulluq imkanlar?n?n artmas? ?halinin g?lirl?rini d? art?racaqd?r”.

Almaniyada aç?lm?? nümay?nd?lik Az?rbaycan?n turizm m?rk?zi kimi t?bli?ini davam etdirir. Bundan ?lav?, MTN-in n?zdind? f?aliyy?t göst?r?n Konqresl?r Bürosu beyn?lxalq konfranslar?n v? görü?l?rin Az?rbaycanda keçirilm?sin? s?y göst?rir. Tvinninq layih?sinin keçmi? layih? r?hb?rinin haz?rda Konqresl?r Bürosuna r?hb?rlik etm?si il? ?laq?dar olaraq, layih? bu d?f? operativ s?viyy?d? olmaqla, h?l? d? h?yata keçirilm?kd?dir. Naftalanda pilot “istirah?t zonas?” modeli yarad?lm??d?r. “Naftalan ya??” müxt?lif x?st?likl?rin müalic?si üçün misilsiz ?h?miyy?t? malikdir v? buraya ilb?il daha çox turist c?lb edir. Sa?lamla?maq arzusunda olan daha çox turistin c?lb olunmas?na nail olmaq üçün haz?rda Naftalan ya??n?n istifad?sinin pe??kar s?viyy?d? apar?lmas? n?z?rd? tutulur. Bu yax?nlarda MTN-in n?zdind? yarad?lm?? Tibbi Turizm Assosiasiyas? bu turizm sah?sinin daha da inki?af etdirilm?si üçün z?ruri t?dbirl?r gör?c?kdir.

“Az?rbaycan Respublikas?n?n M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyinin Turizm Departamentinin potensial?n?n gücl?ndirilm?si” layih?sinin icras?na 2013-cü ilin fevral ay?nda ba?lanm?? v? 2014-cü ilin iyun ay?nda ba?a çatd?r?lm??d?r. Layih?nin h?yata keçirilm?sind? MTN-? Avstriyan?n Federal Sat?nalmalar Agentliyi v? Litvan?n Dövl?t Turizm Departamenti d?st?k göst?rmi?dir.

Back to top