PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Salamlama

10 iyun 2002-ci il tarixind? Az?rbaycan Respublikas?n?n iqtisadiyyat naziri Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin 940 sayl? F?rman? il? Az?rbaycanda Avropa ?ttifaq?n?n (A?) bütün maliyy? v? texniki yard?m? üzr? Milli Koordinator t?yin edilmi?dir. Nazirliyin Beyn?lxalq t??kilatlarla ?m?kda?l?q ?öb?sinin n?zdind? yarad?lm?? Proqram ?dar?etm? Qurumu (P?Q) A?-nin Az?rbaycan Respublikas?ndak? Nümay?nd?liyi v? Az?rbaycan?n dövl?t idar?çiliyi qurumlar? aras?nda mühüm ?laq?l?ndirici rol oynay?r. P?Q eyni zamanda Az?rbaycan?n dövl?t idar?çiliyi qurumlar?na A? yard?mlar?n?n effektiv v? s?m?r?li ??kild? göst?rilm?sinin t??viqi v? t?min edilm?si üzr? cavabdeh qurumdur.

A? yard?mlar? müdafi? sah?si istisna olmaqla bütün sah?l?ri ?hat? ed? bil?r. Eyni zamanda, A?-nin bir s?ra müxt?lif al?tl?ri mövcuddur ki, bu al?tl?r ç?rçiv?sind? müxt?lif t?crüb? növl?ri, vaxt müdd?tl?ri v? xidm?tl?r t?klif olunur. P?Q dövl?t qurumlar?na öz ehtiyaclar?na uy?un v? mövcud institusional imkanlar? ?sas?nda istifad? ed?c?kl?ri mümkün al?tl?ri mü?yy?nl??dirm?kd? köm?k edir. P?Q nümay?nd?l?ri bütün növ yard?m layih?l?rinin haz?rlanmas? v? daha sonra h?yata keçirilm?sini d?st?kl?yir, münt?z?m olaraq n?zar?t edir, monitorinq v? qiym?tl?ndirm?ni h?yata keçirir.

A?-nin Tvinninq, TA?EX, S?QMA v? SOC?EUX kimi institusional quruculuq al?tl?rin? xüsisi diqq?t yetirilir. Tvinninq A? qanunvericiliyi il? ba?l? uzunmüdd?tli al?t olaraq ilk tvinninq ideyalar?n?n meydana g?ldiyi v? ilk Tvinninq layih?l?rinin haz?rland??? 2006-c? ild?n b?ri Az?rbaycanda t?tbiq olunur. A? qanunvericiliyi il? ba?l? q?samüdd?tli al?t olan TA?EX t?dbirl?ri ilk d?f? 2006-c? ild?, dövl?t idar?çiliyinin v? idar?etm?nin t?kmill??dirilm?si üzr? uzunmüdd?tli S?QMA layih?l?ri is? 2009-cu ild? h?yata keçirilmi?dir. 2019-ci ilin sentyabr ay?n?n 17-n? q?d?r 48 tvinninq layih?si müxt?lif m?rh?l?l?rd?n keçmi?dir (40 layih? tamamlanm?? v? 5 layih? icra olunur), 442 TA?EX t?dbir, 15 S?QMA t?dbiri h?yata keçirilmi?dir (h?r biri tamamlanm??d?r) v? 2 SOC?EUX layih?sinin icras?na ba?lan?lm??d?r.

Sayt?m?z?n istifad?çil?rini yaln?z ?sas s?n?dl?r v? Az?rbaycanda A? yard?mlar?ndan istifad? haqq?nda deyil, eyni zamanda t?kc? Az?rbaycanda deyil, ba?qa ölk?l?rd? d? A? yard?mlar?ndan istifad?y? dair m?lumat ?ld? etm?k üçün ziyar?t edilm?li olan faydal? saytlar, g?l?c?k v? h?yata keçirilm?kd? olan t?dbirl?r, bu sah?d? x?b?rl?r, v? ?übh?siz ki, qar??dan g?l?n v? davam etm?kd? olan tenderl?r v? t?klifl?rin verilm?sin? d?v?t bar?d? müt?madi olaraq m?lumatland?rmaq ist?rdik.

Ümidvar?q ki, sayt?m?z Az?rbaycanda A? yard?mlar?n?n h?yata keçirilm?si il? ba?l? m?lumatlar?n ?ld? edilm?sind? Siz? yard?mç? olacaqd?r. Ümumi m?ram?m?z dövl?t qurumlar?n?n f?aliyy?tinin v? iqtisadi inki?af?n gücl?ndirilm?sind? A?-nin yard?m al?tl?rinin benefisiarlar?n? d?st?kl?m?kl? siyasi ?m?kda?l??a v? iqtisadi inteqrasiyaya töhf? verm?kdir.

Az?rbaycanda A?-nin yard?m layih?l?rinin haz?rlanmas?, h?yata keçirilm?si, monitorinqi v? qiym?tl?ndirilm?si bar?d? m?lumat axtar?rs?n?zsa v? bu m?lumatlar? sayt?m?zdan ?ld? ed? bilmirsinizs?, z?hm?t olmasa, biz? m?lumat verin. Sayt?m?z?n t?kmill??dirilm?si il? ba?l? h?r hans? t?klifl?r t?qdir?layiq hesab olunur v? Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. ünvan?na gön?ril? bil?r.

Son rüblük bülleten

Back to top