PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Kim kimdir

Layih? r?hb?ri (Benefisiar Qurum): Bu ??xs Üzv Dövl?td?n olan Layih? R?hb?rinin h?mkar? rolunu oynay?r v? Tvinninq layih?sinin ümum?n idar? edilm?si v? ?laq?l?ndirilm?sind? s?x ?m?kda?l??? t?min edir. Onun Benefisiar Qurumda yüks?k rütb?li r?smi ??xs olmas? v? eyni zamanda müvafiq siyasi s?viyy?d? i?l?m?k üçün laz?mi v?zif?d? olmas? t?xmin edilir. A?-nin Üzv Dövl?tind?n olan Layih? R?hb?ri h?r üç aydan bir layih?nin h?yata keçirildiyi Benefisiar Ölk?y? s?f?r ed?r?k layih?y? ay ?rzind? minimum 3 gün vaxt s?rf etm?lidir. Layih? R?hb?ri Tvinninq prosedurlar? haqq?nda geni? bilik dair?sin? v? yüks?k r?hb?rlik bacar?qlar?na malik olmal?d?r.

Rezident Tvinninq Mü?aviri (RTM) v? RTM t?r?fda??: Üzv Dövl?tin uy?un qurumundan ezam edil?n Rezident Tvinninq Mü?aviri Tvinninq layih?sinin bütöv dövrü ?rzind? Az?rbaycanda i?l?m?li v? qalmal?d?r. O, Tvinninq layih?sin? c?lb olunmu? A? Üzv Dövl?tinin qurumunda çal??an dövl?t qulluqçusu v? ya ox?ar v?zif? sahibi olmal?d?r. RTM-in ?sas v?zif?si Tvinninq layih?sinin h?yata keçirilm?sini mü?aiy?t etm?k, f?aliyy?tl?ri ?laq?l?ndirm?k v? layih?nin davaml? icras?n? t?min etm?kd?n ibar?tdir. RTM t?r?fda?? Benefisiar Qurum t?r?find?n t?yin olunur v? Benefisiar Ölk?d? Tvinninq layih?sinin günd?lik h?yata keçirilm?si il? m???ul olur.

Proqram ?dar?etm? Qurumu (P?Q): P?Q Tvinninq layih?l?rinin ümumi ?laq?ndirilm?sinin h?yata keçirilm?si m?qs?dil? Az?rbaycan Respublikas? ?qtisadiyyat Nazirliyind? xüsusi olaraq yarad?lm?? qurumdur.

Üzv Dövl?td? Milli ?laq?l?ndirici ??xs (M??): A?-nin 28 Üzv Dövl?tind?n h?r birind? Avropa Komissiyas? v? A? Nümay?nd?liyi aras?nda vahid t?r?f-müqabil kimi ç?x?? ed?n Tvinninq üzr? M?? f?aliyy?t göst?rir. M?? Tvinninq f?aliyy?tinin t??viqi, inki?af etdirilm?si v? ?laq?l?ndirilm?sind? ön?mli rol oynay?r.

Benefisiar Qurumda ?laq?l?ndirici ??xs (??): Az?rbaycanda h?r Benefisiar Qurumda (nazirlik, idar? v? komit?) BQ il? P?Q aras?nda qar??l?ql? ?laq?ni t?min ed?n ?laq?l?ndirici ??xsl?r t?yin edilir.

Avropa Komissiyas?n?n Ba? Q?rargah? (AK BQ): AK Tvinninq dövrünün bütün m?rh?l?l?rind? A? qaydalar?n?n v? prosedurlar?n?n ?dal?tli, ??ffaf v? ard?c?l ??kild? t?tbiqinin t?minatç?s?d?r. AK BQ Tvinninq layih?l?ri üçün hüquqi, maliyy? v? prosedural ç?rçiv?ni mü?yy?n edir.

Avropa ?ttifaq?n?n Nümay?nd?liyi (A?N): P?Q il? birg? layih?nin idar? edilm?sini v? müqavil?nin ba?lanmas?n? t?min edir v? Benefisiar Ölk? il? AK Ba? Q?rargah? aras?nda ?sas ?laq? vasit?si rolunu oynay?r. A?N h?mçinin Tvinninq f?aliyy?tinin d?st?kl?nm?sini t?min edir, Tvinninq Fi?l?rinin v? Müqavil?l?rinin keyfiyy?tin? n?zar?t edir.

Q?samüdd?tli ekspertl?r (QME): Q?samüdd?tli ekspertl?r A? Üzv Dövl?tl?rind?n konkret sah?d? geni? t?crüb?y? malik dövl?t qulluqçular? v? ya dig?r müt?x?ssisl?rdir. Onlar?n f?aliyy?t müdd?ti layih?l?rd?n as?l? olaraq f?rql?nir.

Daha ?trafl? m?lumatlar? internet s?hif?sinin r?q?msal kitabxanas?nda "Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumlar? üçün Tvinninq üzr? T?limat" v? "Ümumi Tvinninq T?limat?ndan"dan ?ld? ed? bil?rsiniz.

Back to top