PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Kim kimdir

TAIEX-in layih? dövr?sind? ?sas t?r?fl?r Az?rbaycan?n dövl?t qurumlar? olan Benefisiar Qurumlar, Az?rbaycan Respublikas? ?qtisadiyyat Nazirliyinin n?zdind? f?aliyy?t göst?r?n Proqram ?dar?etm? Qurumu (P?Q), Avropa Komissiyas?n?n Geni?l?nm? üzr? Ba? Direktorlu?unun ?nstitusional Quruculuq Bölm?si (?QB), Avropa ?ttifaq?n?n Az?rbaycan Respublikas?ndak? Nümay?nd?liyi (A?N), A?-y? Üzv Dövl?tl?rd?n olan TAIEX ekspertl?ri v? Xarici Xidm?t T?chizatç?s?d?r (IBF - www.ibf.be).

Avropa Komissiyas?n?n ?QB-si TAIEX-l? ba?l? m?suliyy?t da??y?r v? TAIEX layih?l?ri üçün hüquqi, maliyy? v? prosedur ç?rçiv?ni mü?yy?n edir. Onun rolu müvafiq qaydalar?n ?dal?tli, ??ffaf v? ard?c?l t?tbiqin? n?zar?t etm?k, probleml?ri q?sa müdd?t ?rzind? h?ll etm?k v? münasib ekspert t?crüb?si il? t?min etm?k m?qs?dil? yard?m üçün müraci?tl?ri ?laq?l?ndirm?k v? Az?rbaycanda aidiyy?ti qurumlar v? Avropa ?ttifaq?na Üzv Dövl?tl?r aras?nda vasit?çilikdir. Az?rbaycanda Tvinninq, TAIEX v? SIGMA f?aliyy?tl?rinin ?laq?l?ndirici qurumu olan Proqram ?dar?etm? Qurumu ?QB v? BQ aras?nda ünsiyy?tin t?minat?nda m?rk?zi rol oynay?r. P?Q TAIEX f?aliyyl?rinin milli siyas?t m?qs?dl?ri v? islahatlar günd?liyin? uy?unlu?unu t?min edir.

IBF öz mandat?n? ?QB-d?n ?ld? edir v? keçiril?c?k t?dbirin t?limatlara uy?un olmas?n? t?min edir. Xidm?t t?minatç?s? bütün maddi-texniki t?chizatlar üzr? m?suliyy?t da??y?r: maddi-texniki t?minat?n t??kili, sifari?i v? onunla ba?l? öd?ni? (konfrans?n keçirildiyi yer, mehmanxana, uçu?lar, ia?? xidm?ti, ?ifahi t?rcüm?, texniki t?chizat). TAIEX t?dbiri üçün maddi-texniki t?minat?n ?n yax?? ??kild? t??kili üçün birg? i?l?m?k m?qs?dil? ?BF BQ-dak? ?laq?l?ndirici ??xsl? bilavasit? ?laq? saxlay?r.

Back to top