PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Sad?l??dirilmi? Tvinninq

"Sad?l??dirilmi? Tvinninq" standart Tvinninqin ?hat? etdiyind?n daha m?hdud miqyasa malik olan mövzularla ba?l? müst?qil institusional m?s?l?l?rin h?lli üçün daha çevik v? ortamüdd?tli yana?ma t?klif etm?k üçün n?z?rd? tutulmu?dur.

M?s?l?n, mü?yy?n sah?d? xüsusi bir ölçü götürülm?si buna misal ola bil?r – ümumi v? ya hüquqi ç?rçiv?d? islahatlar?n apar?lmas? ?v?zin?, S??orta üzr? N?zar?t R?hb?rliyinin v? ya Yol Müf?tti?liyinin yarad?lmas?. Buna gör? d? sad?l??dirilmi? tvinninq layih?l?rinin proqramla?d?r?lmas? düzgün v? vaxt?nda olmal?d?r.

Sad?l??dirilmi? Tvinninq layih?l?rind?n özün?m?xus xüsusiyy?tl?r? malik v? mütl?q n?tic? t?l?b ed?n tam miqyasl? Tvinninq layih?l?rin? ?lav? kimi istifad? edilm?m?lidir.

Sad?l??dirilmi? Tvinninq layih?si ç?rçiv?sind? Benefisar Ölk?nin Üzv Dövl?t (ÜD) t?r?find?n dövl?t sektoru üzr? müvafiq t?crüb? il? t?min edilm?si üçün ad?t?n r?smil?rd?n (dövl?t qulluqçular?ndan) ibar?t q?sa v? ya ortamüdd?tli t?crüb? qrupunun ezam edilm?si v? çox az hallarda h?min ekspertl?rin o ölk?d? daha uzun müdd?td? qalmas? t?min edilir. Bu cür m?hdud miqyas v? müdd?t? malik olduqlar?na gör?, sad?l??dirilmi? Tvinninq layih?l?ri standart Tvinninqin geni? h?d?fl?rind?n biri olan dövl?t qurumlar? aras?nda daha uzunmüdd?tli struktur ?laq?l?rinin qurulmas? i?ind? özünü do?rultmur.

Sad?l??dirilmi? Tvinninq layih?l?ri üçün maliyy? h?ddi 250.000 avro m?bl??ind?dir v? onlar?n maksimal müdd?ti (Tvinninq f?aliyy?tl?ri üçün zaman diapazonu) 6 ayla m?hdudla?d?r?lm??d?r; müst?sna hallarda bu müdd?t 8 aya q?d?r uzad?la bil?r. Göst?ril?n m?hdudiyy?tl?rd?n ?lav? standart Tvinninq v? sad?l??dirilmi? Tvinninq layih?l?ri aras?nda üç ?sas f?rq vard?r:

  • Rezident Tvinninq Mü?avirinin olmamas?;
  • Birg? haz?rlanm?? i? plan?n?n olmamas?. Bu layih?nin daha q?sa l?ngitm?l?rd? qiym?tl?ndirilm?sin? imkan verir. Bununla bel?, layih? fi?i t?l?b olunan töhf? v? ?m?kda?l??? t?yin edir;
  • ÜD-l?rin Konsorsiumuna icaz? verilmir;
  • Yaz?l? v? ?ifahi t?rcüm? üçün müqavil?nin ba?lanmas? v? ya avadanl?q al?nmas? v? öz?l sektor xidm?tl?rin? icaz? verilmir.

Sad?l??dirilmi? Tvinninq layih?l?ri:

  • konkret v? ?m?li bir n?tic?y? ünvanlanmal?d?r: standart Tvinninqd?ki kimi mütl?q n?tic?l?r olmal?d?r;
  • standart Tvinninq kimi eyni monitorinq v? qiym?tl?ndirm? proseduralar? t?tbiq edilir;
  • standart Tvinninq layih?l?rinin tabe oldu?u müqavil?y? d?yi?iklikl?rl? ?laq?dar m?s?l?l?r üzr? eyni prosedurlar t?tbiq edilir.

Daha ?trafl? m?lumatlar? internet s?hif?sinin r?q?msal kitabxanas?nda "Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumlar? üçün Tvinninq üzr? T?limat" v? "Ümumi Tvinninq T?limat?ndan"dan ?ld? ed? bil?rsiniz.

Back to top