PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Tvinninq

AQT proqram? t???bbüsü namiz?d ölk?l?ri Avropa ?ttifaq?na (A?) inteqrasiya prosesin? haz?rlamaq m?qs?dil? onlara yard?m etm?k üçün 1998-ci ild? Avropa Komissiyas? (AK) t?r?find?n ir?li sürülmü?dür. Bu proqram ilk növb?d? Birliyin qanunvericiliyini h?yata keçirm?k m?qs?dil? namiz?d ölk?l?r? onlar?n idar?çilik v? hüquqi imkanlar?n?n gücl?ndirilm?sind? yard?m ed?r?k, idar?çilik üzr? ?m?kda?l?q üçün seçilmi? bir mexanizm hesab edilirdi.

Tvinninq al?ti ilk olaraq PHARE proqram? ç?rçiv?sind? namiz?d ölk?l?rd? (1998-2004) v? CARDS proqram? ç?rçiv?sind? Balkan ölk?l?rind? (2005-2006) h?yata keçirilmi?dir. Üzvlüy? q?bul edildikd?n sonra A?-nin yeni Üzv Dövl?tl?ri Transition Facility proqram? (2004-2006) ç?rçiv?sind? Tvinninq al?tind?n h?l? d? istifad? ed? bil?rdirl?r. 2006-c? ild?n b?ri Tvinninq al?ti yeni Üzv Dövl?tl?rd? v? Balkan ölk?l?rind? ?vv?lki PHARE, Transition Facility and CARDS proqramlar?n? ?v?z ed?n ?PA proqram? ç?rçiv?sind? h?yata keçirilm?y? ba?lam??d?r. 2004-cü ild?n is? Tvinninq al?ti 2007-ci ild? AQS proqram? il? ?v?z olunmu? TAC?S v? MEDA proqramlar? vasit?sil? h?yata keçirilmi?dir.

Tvinninq "Transition Facility" (TF) ç?rçiv?sind? yeni üzv dövl?tl?rd? institusional quruculuq sah?sind? h?lledici rol oynam??d?r v? haz?rda Türkiy? v? dig?r ölk?l?rd? olduqca mühüm institusional quruculuq al?ti olaraq qal?r. Tvinninq proqram? A? il? qon?u ölk?l?r? t?tbiq edildikd?n sonra yeni m?rh?l?y? keçmi?dir. A?-nin 2004-cü ilin may ay?nda geni?l?ndirilm?si bax?m?ndan Avropa Qon?uluq Siyas?ti (AQS) Avropa ?ttifaq?n?n ??rqi v? c?nubi qon?ularla münasib?tl?ri üçün ç?rçiv?ni mü?yy?n edir. AQS-nin ümumi m?qs?di siyasi v? iqtisadi islahatlar prosesini gücl?ndirm?k v? daha s?x iqtisadi inteqrasiyan?, hüquqi v? texniki uy?unla?d?rman?, el?c? d? davaml? inki?af? t??viq etm?kd?n ibar?tdir. AQS ölk?l?rind? Tvinninq al?tinin m?qs?di benefisiar ölk?nin qurumlar?n? t?liml?r, struktur d?yi?ikliyi vasit?sil? modernl??dirm?k v? A? qanunvericiliyi ?sas?nda qanunlar v? qaydalar haz?rlamaqdan ibar?t olmu?dur. AQS kontekstind? h?mkarlar aras?nda "know-how" v? ?n qabaqc?l t?crüb?l?rin mübadil?si praktiki ??kild? apar?l?r.

1998-2012-ci ill?r ?rzind? yuxar?da qeyd olunan proqramlar ç?rçiv?sind? 3,300 Tvinninq layih?si h?yata keçirilmi?dir.

Az?rbaycan konteksind? Tvinninq ölk? üçün olduqca vacib strateji ?h?miyy?t k?sb edir, bel? ki, A? qanunvericiliyinin v? ?n yax?? t?crüb?l?rin h?yata keçirilm?si üçün müasir v? effektiv idar?etm?nin yarad?lmas?nda ölk?ni d?st?kl?y?r?k a?a??dak? qanunvericilik nümun?l?rinin günd?liyind? duran m?s?l?l?rin icras?nda Hökum?t? köm?k göst?r?c?kdir:

9 oktyabr 2019-cu il tarixin? q?d?r Az?rbaycanda 45 tvinninq layih?si h?yata keçirilmi?dir. Bu layih?l?rd?n 40-? müv?ff?qiyy?tl? ba?a çatd?r?lm??, 5 layih? is? davam etm?kd?dirA?a??dak? c?dv?l Az?rbaycanda Tvinninq proqram?n?n icras?n?n cari v?ziyy?tini ?ks etdirir:

Büdc? ili Tvinninq büdc?si Layih?l?rin say? Status
TACIS-2006 €5,5 mln. 5 Bütün layih?l?r tamamlanm??d?r
ENPI-2007 €5,0 mln. 5 Bütün layih?l?r tamamlanm??d?r
ENPI-2008 €6,0 mln. 5 Bütün layih?l?r tamamlanm??d?r
ENPI-2009 €6,0 mln. 6 Bütün layih?l?r tamamlanm??d?r
ENPI-2010 €6,7 mln. 5 Bütün layih?l?r tamamlanm??d?r
ENPI-2011 €8,0 mln. 4 Bütün layih?l?r tamamlanm??d?r
ENPI-2012 €10,5 mln. 7 Bütün layih?l?r tamamlanm??d?r
ENPI-2013 €5,6 mln. 6

3 layih? tamamlanm??d?r

3 layih? icradad?r

ENI-2014 €1,2 mln.   1 layih? icradad?r
ENI-2015 €2,15 mln.   1 layih? icradad?r

 

 

 

 

 

 

 Az?rbaycanda Tvinninq al?tinin t?tbiqin? dair ?lav? m?lumat üçün, z?hm?t olmasa vebsayt?n "Tvinninq Az?rbaycandas?hif?sin? müraci?t edin.

 

Back to top