PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

TA?EX

Avropa Komissiyas?n?n Geni?l?nm? üzr? Ba? Direktorlu?unun ?nstitusional Quruculuq Bölm?si t?r?find?n idar? olunan TAIEX –Texniki Yard?m v? ?nformasiya Mübadil?si 2006-c? ild?n h?mçinin AQS ölk?l?ri v? Rusiya (Decision 2006/62/EC) üçün d? t?tbiq edil?n institusional quruculuq al?tidir.

Bu geni?l?nm? f?aliyy?tin? Avropa Komissiyas? (AK) il? s?x ?m?kda?l?q z?minind? Proqram ?dar?etm? Qurumunun (P?Q – hans? qurumda f?aliyy?t göst?rirs?) n?zdind? f?aliyy?t göst?r?n v? eyni zamanda Tvinninq üzr? M?? funksiyas?n? yerin? yetir?n TAIEX üzr? Milli ?laq?l?ndirici ??xs (M??) t?r?find?n d?st?k göst?rilir.

TAIEX qanunvericiliyin A? qanunvericiliyin? uy?unla?d?r?lmas?, t?tbiqi v? h?yata keçirilm?sind? AQS ölk?l?rin? yard?m edir. TAIEX ?sas?n t?l?bl?r? ?saslanan al?tdir v? probleml?rin h?lli m?qs?dil? q?sa müdd?t ?rzind? ehtiyaclara uy?unla?d?r?lm?? müvafiq ekspert t?crüb?sinin t?min edilm?sin? köm?k edir. TAIEX A?-y? Üzv Dövl?tl?rin (ÜD) dövl?t qurumlar?n?n ekspertl?ri t?r?find?n T?r?fda? Ölk?l?rd?ki h?mkarlarna v? maraql? t?r?fl?r? yard?m göst?rilm?sini t?min edir.

2006-c? ild? A?-nin yeni Avropa Qon?uluq v? ?m?kda?l?q Al?ti (AQTA) ç?rçiv?sind? TAIEX Az?rbaycanda ?sas ?m?kda?l?q al?tin? çevrildi. Bel? ki, Az?rbaycanda indiy? kimi 159 TAIEX t?dbiri h?yata keçirilmi? v? Az?rbaycan?n dövl?t qurumlar?n?n nümay?nd?l?ri bir neç? ölk?nin i?tirak? il? 73 TA?EX t?dbirind? i?tirak etmi?dir. TAIEX t?dbirl?rinin say?n?n çox olmas? Az?rbaycan?n dövl?t qurumlar?n?n TAIEX-? A?-nin s?m?r?li yard?m al?tl?rind?n biri kimi daha çox maraq göst?rdiyini ?ks etdirir.

Daha çox m?lumat ?ld? etm?k üçün bu internet s?hif?sinin "TAIEX Az?rbaycanda" bölm?sin? daxil olun.

 

Back to top