PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

SIGMA

Avropa ?ttifaq? il? ?qtisadi ?m?kda?l?q v? ?nki?af T??kilat?n?n (???T) birg? t???bbüsü olan SIGMA – Dövl?t ?dar?çiliyinin v? ?dar?etm?nin T?kmill??dirilm?sin? D?st?k - layih?si ?sas?n Avropa ?ttifaq?n?n maliyy? d?st?yi il? h?yata keçirilir. 1992-ci ild? t?sis edildikd?n sonra SIGMA çeviklik v? t?l?byönümlülük prinsipin? ?saslanaraq ölk?l?r? idar?etm? v? inzibati sisteml?rin yarad?lmas?nda köm?klik göst?rir.

Haz?rda SIGMA/AQTA f?aliyy?tl?ri üzr? t?l?bl?r AQS F?aliyy?t Planlar?nda, Milli ?ndikativ Planlarda v? Rusiya il? Birg? S?rh?dl?rin "Yol X?rit?si" s?n?dind? ?hat? olunmu?dur. ?lkin m?rh?l?d? A?-nin geni?l?nm?si kontekstind? Namiz?d Ölk?l?ri d?st?kl?m?k üçün n?z?rd? tutulmu? SIGMA al?ti 2008-ci ild?n b?ri art?q A?-nin Qon?uluq Siyas?ti ç?rçiv?sind? b?rab?r ??kild? inteqrasiya edilmi?dir. SIGMA ?m?liyyatlar?na Proqram ?dar?etm? Qurumu (P?Q) v? eyni zamanda Tvinninq v? TAIEX layih?l?ri üzr? d? M?? funksiyas?n? yerin? yetir?n Milli ?laq?l?ndirici ??xsl?r (M??)r?hb?rlik edir.

SIGMA resurslar? q?sa müdd?t? s?f?rb?r etm?k imkan?na malikdir v? Benefisiar Ölk?l?rin konkret ehtiyaclar?na uy?unla?ma?a haz?rd?r.

SIGMA-n?n ?sas v?zif?l?ri  a?a??dak?lard?r:

  • Benefisiar Ölk?nin müraci?tin? uy?un olaraq dövl?t idar?çiliyinin t?kmill??dirilm?si sah?sind? d?st?yin göst?rilm?si;
  • Müvafiq Üzv Dövl?tin dövl?t qurumlar?ndan d?v?t olunmu?, o cüml?d?n SIGMA hey?tinin v? dövl?t qulluqçular?n?n (beyn?lxalq dövl?t qulluqçular?) da daxil oldu?u q?samüdd?tli müt?x?ssisl?r t?r?find?n milli islahat qruplar?na yard?m göst?rm?k;
  • ?slahatlar? qiym?tl?ndirm?k v? A? qanunvericiliyi ?sas?nda prioritetl?ri mü?yy?n etm?k, q?rar q?bul ed?n orqanlara v? qurumlara institusional potensial?n gücl?ndirilm?si istiqam?tind? köm?k etm?k;
  • A? v? dig?r donorlar t?r?find?n layih?l?rin haz?rlanmas?na v? t?dbirl?r plan?n?n h?yata keçirilm?sin? yard?m göst?rilm?sini t?min etm?k;
  • A? v? ona qon?u ölk?l?r aras?nda daha s?x iqtisadi inteqrasiya v? siyasi ?m?kda?l??? t?min etm?k üçün dövl?t idar?çiliyinin yax??la?d?r?lmas? v? t?kmill??dirilm?sin? d?st?k göst?rm?k.

SIGMA 4 ?sas sah? üzr? yard?m göst?rir:SIGMA areas az

SIGMA al?tinin h?d?f qrupuna idar?çilik sisteml?rinin horizontal idar? olunmas? üzr? cavabdeh olan dövl?t idar?çiliyi qurumlar? daxildir.

2008-ci ilin fevral ay?nda SIGMA al?tinin sabiq r?hb?ri c?nab Bob Bonvitin Bak?ya s?f?ri Az?rbaycanda SIGMA layih?l?rinin t?tbiqinin dayaq nöqt?si xarakterini da??m??d?r. ?sas benefisiar? Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin yan?nda Dövl?t Qullu?u M?s?l?l?ri üzr? Komissiya (DQMK) olan ilk klassik SIGMA layih?sinin ("Dövl?t Qullu?unda ?slahatlar") icras?na 9 mart 2009-cu ild? ba?lanm??d?r. H?min tarixd?n indiy? kimi 6 SIGMA layih?si h?yata keçirilmi?dir.

Az?rbaycanda SIGMA al?ti a?a??dak? sah?l?rd? t?tbiq olunur:

  • Hüquqi ç?rçiv?, dövl?t qullu?u v? ?dliyy?
  • Maliyy? n?zar?ti v? xarici audit
  • Dövl?t sat?nalmalar?

Az?rbaycan?n dövl?t qurumlar?h?mçinin 6 beyn?lxalq SIGMA layih?sind? i?tirak etmi?dir.
SIGMA al?tinin Az?rbaycanda ?sas t?r?fda?lar? Benefisiar Qurumlar (BQ-lar), ???T (SIGMA r?hb?rliyi daxil olmaqla), Proqram ?dar?etm? Qurumu (P?Q), Avropa ?ttifaq?n?n Az?rbaycan Respublikas?ndak? Nümay?nd?liyi (A?N) v? Avropa Komissiyas?n?n (AK) Brüsseld?ki Ba? Q?rargah?d?r.

Proqram ?dar?etm? Qurumu SIGMA v? BQ-lar aras?nda ünsiyy?ti ?laq?l?ndirir v? SIGMA yard?mlar?n?n milli siyas?tin m?qs?dl?rin? uy?un ??kild? h?yata keçirilm?sini t?min edir.

H?mçinin, "Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumlar? üçün SIGMA üzr? T?limat"a baxa bil?rsiniz.

Back to top