PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Layih? dövrü

TAIEX Benefisiar Ölk?l?rd?n al?nan mürac?tl?r? cavab olaraq, göst?ril?n yard?mla s?ciyy?l?nir. TAIEX yard?m? üçün müraci?t etm?k üçün a?a??dak? add?mlara lütf?n riay?t edin:

TAIEX cycle az

* - 2014-cü ilin ?vv?lind?n YALNIZ onlayn ?riz?l?r bu s?hif?d?n ?ld? edil? bil?r.

* - TA?EX yard?m? üçün müraci?t formalar?n? a?a??dak? ünvandan ?ld? ed? bil?rsiniz:

      

Qeyd: P?Q v? ya AK t?r?find?n TAIEX t?dbirind? i?tirak etm?k üçün müraci?t gönd?rildiyi t?qdird?, t?dbird? i?tirak etdikd?n sonra, "TAIEX t?dbiri n?tic?l?rinin qiym?tl?ndirilm?si" adl? 6-c? add?m? at?n.

Daha ?trafl? m?lumatlar? internet s?hif?sinin r?q?msal kitabxanas?nda "Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumlar? üçün TAIEX üzr? T?limat"dan ?ld? ed? bil?rsiniz.

Back to top