PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

?sas v?zif?l?r

 • Tvinninq, TA?EX v? S?QMA al?t?rin? xüsusi diqq?t yetirm?kl? dig?r maraql? t?r?fl?rl? birg? Az?rbaycanda A?-nin yard?m al?tl?rinin s?m?r?li ??kild? h?yata keçirilm?sini t?min edir;
 • AQS F?aliyy?t Plan?nda mü?yy?n edilmi? prioritetl?r? uy?un olaraq ?llik ?? Plan?n? (??P) t?rtib edir;
 • A? Nümay?nd?liyi il? Benefisiar Qurumlar v? Benefisiar Qurumlarla onlar?n A?-y? Üzv Dövl?tl?rd?n olan t?r?fda?lar? aras?nda ?laq?ni t?min edir;
 • A?N il? m?sl?h?tl??m? ?sas?nda t?qdim olunan illik proqramda institusional quruculuq üzr? indikativ prioritetl?ri t?yin edir;
 • Benefisiar Qurumlar?n öz ehtiyaclar?n? mü?yy?nl??dirm?si i?ind? onlara yard?m edir v? onlar? layih? fikirl?ri t?qdim etm?y? d?v?t edir;
 • Tvinninq layih?l?ri v? TA?EX t?dbirl?ri il? ba?l? t?klifl?rin t?l?b olunan keyfiyy?t standartlar?na cavab verm?sin? n?zar?t edir;
 • Benefisiar Qurumlar?n t?qdim etdiyi layih? t?klifl?rini qiym?tl?ndirir, AK v? A?N il? m?s?l? il? ba?l? m?sl?h?tl??m?l?r apar?ld?qdan sonra onlar? illik tvinninq z?rfind?n ç?xar?r v? ya ona ?lav? edir;
 • Tvinninq fi?l?rinin haz?rlanmas? m?qs?dil? xüsusi sektor ekspertl?rininin c?lb edilm?si üçün Benefisiar Qurumlarla birg? Texniki Tap??r?qlar? haz?rlay?r;
 • Tvinninq fi?l?rinin haz?rlanmas? üçün texniki v? t??kilat? d?st?k göst?rir;
 • A?N vasit?sil? A? Üzv Dövl?tl?rinin qurumlar?ndan q?bul edilmi? Tvinninq t?klifl?rinin yoxlan?lmas?nda Benefisiar qurumlara v? A?N-? d?st?k göst?rir;
 • Seçim v? qiym?tl?ndirm? iclaslar?n?n t??kilind? A?N-? köm?k edir;
 • Detall? ?? Plan? v? büdc?ni özünd? ?ks etdir?n Tvinninq Müqavil?sinin haz?rlanmas? prosesin? öz töhf?sini verir;
 • Tvinninq müqavil?l?rinin raz?la?d?r?lmas?nda Benefisiar quruma v? A?N-n? yard?m göst?rir;
 • Benefisiar Qurumlarla s?x ?m?kda?l?q ??raitind? Tvinninq layih?l?rinin v? TA?EX t?dbirl?rinin h?yata keçirilm?sind? v? monitorinqind? A?N-? köm?k edir;
 • A?N il? birlikd? Tvinninq layih?l?rind? s?m?r?li maliyy? idar?çiliyinin A? qaydalar?na uy?un ??kild? apar?lmas?na n?zar?t edir;
 • Tvinninq üzr? bütün maraql? t?r?fl?r?, o cüml?d?n Benefisiar Qurumlara, Üzv Dövl?tl?r? v? A? Nümay?nd?liyin? yard?m edir.
Back to top