PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

?sas xüsusiyy?tl?r

TAIEX müxt?lif mövzular? ?hat? ed?n çevik al?t olmaqla yana??, h?mçinin A? v? ona qon?u ölk?l?r aras?nda birg? f?aliyy?t üçün mümkün sah?l?ri d? mü?yy?n edir.

TAIEX-in ?sas h?d?f qruplar? a?a??dak?lard?r:

  • Dövl?t idar?çiliyi qurumlar?;
  • Dövl?t idar?l?ri;
  • Dövl?t qullu?u s?lahiyy?tl?rin? malik öz?l sektor assosiasiyalar?;
  • Sosial t?r?fda?lar.

 

?sas yard?m sah?l?ri:

  • Dövl?t idar?çiliyinin gücl?ndirilm?si;
  • Qanunvericiliyin A? qanunvericiliyin? uy?unla?d?r?lmas?;
  • F?aliyy?t Planlar?nda, Milli ?ndikativ Proqramlarda v? ya "Yol x?rit?l?rind?" qeyd olundu?u kimi, AQS ölk?l?ri v? Rusiya üçün mü?yy?n edilmi? prioitetl?rin ?ld? olunmas?;
  • AQS ölk?rl?ri v? Rusiya il? A?-y? Üzv Dövl?tl?r aras?nda ?laq?l?rin gücl?ndirilm?si;
  • G?l?c?k Tvinninq layih?l?ri üçün z?min yarad?lmas?.

?sas növl?ri

Benefisiar Ölk?l?rd? ekspert missiyalar?

Benefisiar Ölk?l?rd? seminarlar

Üzv Dövl?tl?r? t?lim s?f?rl?ri

A?a??dak? m?qs?dl?r üçün maksimum 5 gün müdd?tind? A? ekspertl?rinin missiyas?:
• Qanunvericilkl? ba?l? layih?l?r v? inzibati prosesin f?aliyy?tin? dair m?sl?h?tl?rin verilm?si
• Qanunvericilik aktlar? v? onlar?n h?yata keçirilm?sin? dair m?sl?h?tl?rin verilm?si
• A? qanunvericiliyinin izah edilm?si
• ?n yax?? t?crüb?l?rin t?qdim edilm?si

Ümumi ?h?miyy?t k?sb ed?n m?s?l?l?rl? ?laq?dar bir v? ya bir neç? ölk?d? A? qanunvericiliyi il? ba?l? suallar?n geni? auditoriyaya (BÖ t?r?find?n seçilmi?) t?qdim v? izah edilm?si m?qs?dil? maksimum 2 günlük t?dbir.

A? qanunvericiliyinin h?yata keçirilm?si v? t?tbiqin? dair praktiki m?s?l?l?rin Üzv Dövl?t(l?r)d? h?lli il? tan?? olmaq m?qs?dil? Benefisiar Ölk?nin 3 nümay?nd?si üçün maksimum 5 günlük t?dbir.

TAIEX al?ti haqq?nda ?lav? m?lumatlar? bu keçidd?n ?ld? ed? bil?rsiniz.

Back to top