PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Az?rbaycanda Tvinninq layih?l?ri üçün nec? müraci?t edilm?lidir

Tvinninq konsepsiyas? mülkiyy?t prinsipini xüsusi qeyd edir. Buna gör? d? Tvinninq layih?sinin m?qs?dinin mü?yy?n edilm?si t???bbüsü ad?t?n Benefisiar Ölk?y?, xüsusil? d? d?st?kd?n birba?a faydalanacaq quruma m?xsus olmal?d?r.

Yard?ma t?l?bat Benefisiar Qurumun v?zif?l?ri v? öhd?likl?rind?n ir?li g?lir. Buna nümun? olaraq yeni funksiyalar? yerin? yetirm?k v? ya müxt?lif üsullar? t?tbiq etm?k m?qs?dil? qurumun yarad?lmas?n? t?l?b ed?n yenic? q?bul olunmu? qanunvericilik aktlar?n? misal g?tirm?k olar.

Layih?nin ilk m?rh?l?sind? a?a??da qeyd olunan ?sas add?mlar vasit?sil? onun ümumi strukturu mü?yy?n edilir:

Tvinninq üçün layih? ideyalar?n? t?qdim etm?k m?qs?dil? P?Q-in d?v?ti: Tvinninq üzr? proqramla?d?rma ad?t?n P?Q t?r?find?n mü?yy?n edilir. ?lk növb?d? Avropa Komissiyas? il? m?sl?h?tl??m?l?r aparan bu qurum verilmi? illik proqram ç?rçiv?sind? Tvinninq üçün indikativ prioritetl?ri mü?yy?n edir. Sonra is?, o, layih? ideyalar?n?n t?qdim edilm?si xahi?i il? sah? nazirlikl?rin?/komit?l?r?/agentlikl?r? d?v?t gönd?rir.

Ehtiyaclar?n qiym?tl?ndirilm?si: P?Q-in müraci?tind?n sonra Tvinninqd? maraql? olan Benefisiar Qurum özünün institusional quruculuq sah?sind?ki ehtiyaclar?n?n, ba?qa sözl? mandat? daxilind? dövl?t xidm?tl?rinin göst?rilm?si üçün imkanlar?n?n geni?l?ndirilm?si v?/v? ya öz islahatlar günd?liyinin h?yata keçirilm?si üçün imkanlar?n t?hlilini apar?r.

Prioritetin mü?yy?nl??dirilm?si v? layih? ideyas?n?n P?Q-? t?qdim edilm?si: Benefisiar Qurum öz prioritetl?rini, y?ni ir?li sürül?c?k layih? ideyas?n? özü t?rtib edir. Qurumdan layih?nin m?qs?dini, gözl?nil?n n?tic?l?ri göst?rm?k v? t?l?bi ?sasland?ran q?sa m?lumat verm?k xahi? edilir. Layih? ideyas?n?n t?qdim edilm?si üçün Layih?nin Q?sa ?cmal? (Q?sa T?sviri) Formas?ndan istifad? olunur. Layih?nin q?sa t?svirini Az?rbaycan v? ingilis dill?rind? t?qdim etm?kl? qurum n?tic?l?r? nail olmaq öhd?liyini nümayi? etdirir.

Layih? ideyas?n?n P?Q t?r?find?n qiym?tl?ndirilm?si: Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumlar?ndan layih? ideyalar? t?qdim edildikd?n sonra P?Q onlar? ilkin olaraq n?z?rd?n keçirir. Bu ?sas qiym?tl?ndirm? meyarlar? ?sas?nda apar?l?r. Bununla bel?, mü?yy?n edilmi? sah?d? Tvinninq layih?si üçün arqumentl?ri ?sasland?rmaq m?qs?dil? Benefisiardan ?lav? m?lumat?n verilm?si xahi? edil? bil?r. Qiym?tl?ndirm?nin m?qs?di Tvinninq layih?l?ri üçün ayr?lm?? m?hdud illik büdc? daxilind? ?n münasib layih? ideyalar?n?n seçilm?sind?n ibar?tdir.

Tvinninq üçün t?klif olunmu? layih? ideyalar? il? ba?l? q?rar: Münasib Tvinninq layih? ideyalar? P?Q t?r?find?n seçilir v? Nazirl?r Kabineti il? raz?la?d?r?laraq A?N-? t?qdim olunur. P?Q AK il? birlikd? t?klif olunmu? layih? ideyalar? ?traf?nda bir s?ra m?sl?h?tl??m?l?r apar?r. M?sl?h?tl??m?l?r n?tic?sind? P?Q v? AK növb?ti add?mlar haqq?nda raz?l??a g?lirl?r: (a) layih? ideyas?n?n illik Tvinninq z?rfin? daxil edilm?si v? növb?ti haz?rl???n apar?lmas?; (b) t?klifd?n imtina edilm?si v? mümkün q?d?r dig?r maliyy? imkanlar?n?n axtar?lmas?. Benefisiar Qurum müvafiq qaydada m?lumatland?r?l?r.

Daha ?trafl? m?lumatlar? internet s?hif?sinin r?q?msal kitabxanas?nda "Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumlar? üçün Tvinninq üzr? T?limat"dan ?ld? ed? bil?rsiniz.

Back to top