PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Ümumi prinsipl?r

Tvinninq A?-y? Üzv Dövl?tl?rin müvafiq qurumu v? Benefisiar Ölk? hesab edil?n Az?rbaycan?n dövl?t orqanlar? aras?nda t?r?fda?l?q v? ?m?kda?l??a ?saslanan, eyni zamanda "Ümumi Tvinninq T?limat?" il? t?nziml?n?n institusional quruculuq al?tidir.

Tvinninq layih?l?ri a?a??dak? xüsusiyy?tl?r? ?saslan?r:

Layih?l?r A?-nin birg? raz?la?d?r?lm?? siyasi m?qs?dl?ri ?sas?nda t?rtib edilir: Tvinninq layih?sinin m?qs?dl?ri A? il? Az?rbaycan?n ümumi günd?liyind?n, y?ni A?-nin siyas?t istiqam?tl?rinin (Avropa Komissiyas?n?n T?r?qqi Hesabatlar?nda v? ya dig?r siyasi s?n?dl?rd? ?ks olundu?u formada) v? islahatlar sah?sind? Benefisiar Qurumun göst?rdiyi s?yl?rl? (müvafiq Az?rbaycan orqanlar? t?r?find?n q?bul edilmi? strateji s?n?dl?rd? mü?yy?n edildiyi kimi) uy?unla?d?r?lmas?ndan ir?li g?lir. Tvinninq t?r?fda?lar? A? qanunvericiliyinin prioritet sah?l?ri v? ya t?r?fda?l?q üçün aç?q olan A?-nin dig?r siyas?tin? aid olan m?qs?dl?r? nail olmaq üçün t?f?rrüatl? ?? Plan? üz?rind? ?vv?lc?d?n raz?l??a g?lirl?r.

Benefisiar ölk? layih?y? sahiblik hüququnu qoruyub saxlay?r: Bütün proses ?rzind? Benefisiar Qurum apar?c? rol oynay?r. Avropa Komissiyas? il? birg? Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumu da özünün Tvinninq layih?sini birg? h?yata keçirm?k üçün münasib hesab etdiyi, t?r?fda?l?q ed?c?yi Üzv Dövl?ti seçir. Öz öhd?likl?rin? etimad? gücl?ndirm?k m?qs?dil? Tvinninq t?r?fda?lar? t?f?rrüatl? ?? Plan?n? birg? t?rtib edirl?r. Sonrak? m?rh?l? Tvinninq layih?sinin u?urlu olmas?, islahatlar?n apar?lmas? v? t?l?b olunan yenid?nqurman?n h?yata keçirilm?sind? Benefisiar Qurumun tam q?tiyy?tin? ?saslan?r. Bu cür i? üsulu Tvinninq layih?si üzr? yekun v? yegan? m?suliyy?ti birm?nal? ??kild? Benefisiar Ölk?y? h?val? edir.

Layih?l?r konkret ?m?li n?tic?l?r verir: Tvinninq t?r?fda?lar? A? qanunvericiliyin? v? siyas?tin? aid olan prioritet sah?l?rin h?yata keçirilm?si v? ya A?-nin ?n münasib geni? idar?çilik t?crüb?sinin sad? ??kild? t?qdim edilm?si il? n?tic?l?r? nail olmaq üçün mü?yy?n öhd?likl?ri öz üz?rin? götürürl?r. Mütl?q n?tic?l?r h?r hans? xüsusi sah?d? ?m?li n?tic?l?r? nail olmaqla yana??, kifay?t d?r?c?d? ayd?n v? dü?ünülmü? olmal?d?rlar. Bu m?qs?d? do?ru ir?lil?yi? ayd?n meyarlarla ölçülür v? layih? hesabatlar? vasit?sil? daimi n?zar?td? saxlan?l?r.

Layih?l?r dövl?t sektorunda praktiki t?crüb?nin h?mkarlar aras?nda mübadil?sini n?z?rd? tutur: Tvinninq yard?m? h?mkarlar aras?nda dövl?t sektoru s?viyy?sind? "know-how" mübadil?sini n?z?rd? tutur. Bütün ekspertl?r Üzv Dövl?tin Qurumunda çal??an pe??karlard?r. ?sas?n ?hat? olunan sah?l?r s?rf dövl?t idar?çiliyind?dirl?r. M?s?l?n, s?rh?dl?rin idar? edilm?si sah?sind? – bel? bir h?ssas m?s?l?d? Benefisiar Quruma t?l?b olunan m?sl?h?t v? yard?m ver? bil?c?k çox az sayda öz?l sektor mü?avirl?ri vard?r.

Layih?l?r s?x ?m?kda?l??? möhk?ml?ndir?n xüsusi t?r?fda?l??? ?ks etdirirl?r: Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumu il? Üzv Dövl?t aras?ndak? münasib?tl?r ?slind? mü?t?ri-podratç? aras?nda ?laq?l?r deyil, raz?la?d?r?lm?? n?tic?l?r? nail olmaqda birg? m?suliyy?t ?sas?nda t?r?fda?l???n bir növü olaraq o apar?c? rolunu saxlay?r. Bu t?r?fda?l?q prosesi Üzv Dövl?tin qurumlar? il? uzunmüdd?tli münasib?tl?ri qurma?a v? Az?rbaycan? A? daxilind? müxt?lif inzibati t?crüb?l?rl? daha geni? ??kild? tan?? etm?y? köm?k edir.

Daha ?trafl? m?lumatlar? internet s?hif?sinin r?q?msal kitabxanas?nda "Az?rbaycan?n Benefisiar Qurumlar? üçün Tvinninq üzr? T?limat"dan ?ld? ed? bil?rsiniz.

Back to top