PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

A? Yard?m Al?tl?ri

AQS F?aliyy?t Plan? v? H?rt?r?fli ?nstitusional Quruculuq (H?Q) Proqram? ç?rçiv?sind? q?bul edilmi? üç ?nstitusional ?slahatlar Plan?n?n (??P) Az?rbaycan Hökum?ti t?r?find?n icra edilm?sin? d?st?yin verilm?si m?qs?dil? A? Tvinninq, Texniki Yard?m v? ?nformasiya Mübadil?si (TAIEX), SIGMA, Büdc?y? d?st?k v? s. müxt?lif d?st?k al?tl?ri t?klif edir.

?lav? m?lumat üçün vebsayt?n aidiyy?ti s?hif?l?rin? müraci?t edin.

 

Back to top